System wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego podczas jazdy - ASDEK

ASDEK to rodzina nowoczesnych, modularnych urządzeń przeznaczonych do detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT). Urządzenia te wykrywają nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego, takie jak zagrzane łożyska osiowe, zakleszczone hamulce, deformacje bieżni kół oraz przekroczenia nacisków kół wywieranych przez pojazdy szynowe.

Eksploatacja taboru wiąże się z występowaniem różnego rodzaju niesprawności, które negatywnie oddziałują zarówno na tabor, jak i na infrastrukturę kolejową. Wczesne wykrycie niesprawności przede wszystkim pozwala na bezpieczną realizację usług przewozowych, a więc zmniejszenie zagrożeń związanych z wypadkami. Ponadto pozwala na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem taboru i przedłużenie czasu życia infrastruktury.

Znaczenie tego rodzaju urządzeń istotnie wzrasta wraz z redukcją posterunków rewidenckich, posterunków ruchu i dróżników przejazdowych.

Proces pomiarowy niezbędny do oceny stanu technicznego taboru jest realizowany na szlaku kolejowym przy prędkościach pociągów do 350 km/h, w odległości 5-50 km od stacji, gdzie znajduje się odbiorca informacji nadzorujący ruch kolejowy. Informacje gromadzone przez urządzenia (m.in. informacje o stanie technicznym taboru, stanie technicznym samych urządzeń, informacje pochodzące z systemów informatycznych) mogą być przesłane do nadrzędnej warstwy informatycznej. Jej zadaniem jest szybkie, sprawna i bezpieczne rozdzielenie informacji pomiędzy odbiorców.

Obecnie oferowane rozwiązania to kolejna generacja urządzeń, wykorzystujących najnowsze technologie pomiarowe.

Pomiary temperatury są realizowane bezkontaktowo dzięki czujnikom pracującym w paśmie podczerwieni. Każdy czujnik realizuje pomiary jednocześnie za pomocą linijki 8 detektorów. Mierzone wielkości są przetwarzane do postaci cyfrowej już w samym czujniku, co pozwala na zmniejszenie wpływu zakłóceń na sygnał. Wbudowany stabilizowany wzorzec temperatury pozwala na właściwą ocenę temperatury.

Pomiary nacisków są realizowane za pomocą czujników światłowodowych. Oddziaływanie między kołem a szyną przekłada się na zmiany natężenia światła prowadzonego przez światłowód. Pomiar tych zmian pozwala na precyzyjne określenie wielkości nacisku, zarówno jego składowej quasi-statycznej, jak i dynamicznej. Zastosowanie światłowodu pozwala na uniezależnienie się od wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na wyniki pomiaru.

Bez względu na zastosowaną technologię pomiarową stosowany jest spójny, zwarty interfejs użytkownika pozwalający na czytelną prezentację informacji.

Przez detekcję stanów awaryjnych rozumie się zespół środków technicznych, które pozwalają na wykrywanie różnych typów niesprawności taboru w trakcie normalnej eksploatacji. Typowo realizowane funkcje:

  • funkcja GM - wykrywanie zagrzanych łożysk osi pojazdów szynowych,
  • funkcja GH - wykrywanie zagrzanych, zablokowanych hamulców pojazdów szynowych,
  • funkcja PM - wykrywanie deformacji bieżni kół pojazdów szynowych,
  • funkcja OK - ocena nacisku wywieranego przez pojazdy szynowe.

Zespół czujników umieszczonych w torach pozwala na pomiary wybranych parametrów w trakcie przejazdu pociągu. Informacje dostarczane przez czujniki są automatycznie przetwarzane przez układy elektroniczne znajdujące się w pomieszczeniu przytorowym. Wyniki określające rodzaj, liczbę, poziom oraz wartość niesprawności są przesyłane na stanowisko pracy osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji ruchowych. Niesprawny tabor jest wyłączony z pociągu przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Urządzenia ASDEK zostały zaprojektowane z myślą o nadrzędnej, elastycznej warstwie informatycznej, która pozwala na realizację dwóch zasadniczych celów:

  • integrację z istniejącymi systemami prowadzenia ruchu,
  • połączenie urządzeń w sieć informatyczną dostarczającą syntetyczne informacje.

Integracja z istniejącymi systemami dyspozytorskimi oznacza dopasowanie warstwy informacyjnej do struktur systemów srk (sterowania ruchem kolejowym), w szczególności z uwzględnieniem Lokalnych Centrów Sterowania (LCS) obejmujących:

  • urządzenia DSAT realizujące oczekiwane funkcje wykrywania stanów awaryjnych i nieprawidłowości związanych z taborem
  • serwer DSAT/LCS gromadzący i przetwarzający informacje z urządzeń oraz zapewniający integrację systemu DSAT z systemem prowadzenia ruchu
  • terminale operatorskie udostępniające informacje zgromadzone przez system DSAT, przeznaczone dla inżynierii ruchu oraz obsługi technicznej

Obok przetwarzania i gromadzenia informacji serwer zapewnia integrację z systemem prowadzenia ruchu na poziomie LCS, gdzie jest skomunikowany z serwerem systemu dyspozytorskiego (np. Ebiscreen). Wynikiem takiej integracji jest automatyczna synchronizacja czasu oraz automatyczne przekazanie informacji o numerze pociągu poddanego procesowi wykrywania niesprawności. Dodatkowo przewidziano możliwość połączenia serwerów DSAT/LCS w jeden system udostępniający informacje o taborze na całej linii.

Scentralizowany system informatyczny DSAT (w skrócie SID) zbiera informacje z rozproszonych na sieci kolejowej urządzeń DSAT. System został przygotowany do pracy z kilkuset urządzeniami DSAT i kilkuset użytkownikami. Wielowarstwowa, modułowa budowa systemu pozwala na realizację następujących funkcji:

 • szybki i wygodny dostęp do informacji o niesprawnościach
 • szybki i wygodny dostęp do informacji o stanie technicznym urządzeń
 • elastyczny, modularny interfejs dopasowany do potrzeb różnych grup użytkowników
 • wymiana informacji z innymi systemami informatycznymi (np. SEPE)
 • rozbudowane możliwości filtracji i obróbki statystycznej
 • zabezpieczenie przesyłanych informacji przed przypadkowym dostępem

Ze względu na znaczną objętość zbieranych informacji oraz znaczne zróżnicowane informacji jednym z kluczowych zadań stojących przed systemem SID jest dostosowanie zakresu informacji oraz organizacja informacji odpowiednia do potrzeb określonych grup użytkowników:

  • Dyspozytorzy Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym
  • Dyspozytorzy Zakładów Linii Kolejowych
  • Biuro Sprzedaży
  • Serwis i utrzymanie urządzeń DSAT
  • Przewoźnicy