Polityka systemu zarządzania

Mając na względzie sukces Firmy, który zależy przede wszystkim od spełnienia wymagań klienta oraz od jego zadowolenia, kierownictwo firmy voestalpine Signaling Poland Sp. z o. o. jako nadrzędny cel polityki systemu zarządzania ustanawia projektowanie, produkcję, instalowanie, serwis i rozwój inteligentnych systemów wspierania transportu, takich jak:

 • Systemy diagnostyki taboru szynowego,
 • Systemy sterowania ruchem szynowym,
 • Systemy telematyczne transportu

na najwyższym poziomie jakościowym, bezpieczne dla użytkownika w całym cyklu życia, o wysokich wskaźnikach dostępności, gwarantujących spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich naszych klientów oraz bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego.

 

Wysoka jakość wyrobów i usług jest osiągana poprzez:

 • bezpośredni kontakt z klientem i monitorowanie jego zadowolenia,
 • wnikliwy przegląd wymagań klienta i innych wymagań zapewniających bezpieczeństwo uczestników ruchu kolejowego i drogowego,
 • terminową i rzetelną realizację umów i zamówień,
 • skuteczny system oceny i doboru dostawców i kooperantów,

 

Bezpieczeństwo techniczne zapewniamy poprzez:

 • przeprowadzanie wnikliwych analiz wymagań stawianych naszym produktom, tj. wymagań RAMS, wymagań jakościowych, technicznych, prawnych i normatywnych.
 • zapewnienie spełnienia wymagań norm CENELEC serii 5012x i z nimi związanych (tam, gdzie jest to uzasadnione),
 • zapewnienie spełnienia standardu IPC-A-620A w procesie wytwarzania wyrobu (tam, gdzie jest to uzasadnione),
 • zapewnienie wewnętrznych kontroli, testów i prób,
 • zapewnienie weryfikacji i walidacji produktu,
 • zapewnienie oceny przez jednostki zewnętrzne w procesie certyfikacji i nadzoru nad zgodnością z typem produktu (tam, gdzie jest to uzasadnione),
 • monitorowanie produktu w jego cyklu życia,
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

 

W zakresie ochrony środowiska naturalnego stawiamy sobie cele:

 • prowadzenie optymalnej, zgodnej z prawem gospodarki odpadami wraz z minimalizacją zanieczyszczeń środowiska,
 • uwzględnianie w codziennej działalności aspektów środowiskowych,
 • zapobieganie awariom środowiskowym poprzez identyfikację aspektów i ocenę ryzyka.

 

Bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników zapewniamy poprzez:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez identyfikację czynników mających, bądź mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich zaangażowanie do działań na rzecz poprawy jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Naszą drogą do celu jest:

 • zapobieganie awariom urządzeń (systemów) poprzez stałe doskonalenie procesów projektowania i rozwoju oraz produkcji, instalacji i utrzymania przekładające się na wysokie parametry niezawodnościowe urządzeń,
 • przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawa i innych wraz z okresową oceną zgodności,
 • zaangażowanie pracowników w funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • uświadamianie pracowników firmy oraz użytkowników, że podejmowane przez nich czynności mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo produktów,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • wsparcie klientów w trosce o prawidłową aplikację naszych produktów,
 • współpraca z jednostkami badawczymi,
 • wymaganie stosowania i podnoszenie standardów bezpieczeństwa technicznego.

 

Gwarantem realizacji powyższej polityki jest osobiste, bezpośrednie zaangażowanie się Najwyższego Kierownictwa we wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest podstawą do wyznaczenia szczegółowych celów, które podlegają weryfikacji przez Najwyższe Kierownictwo w ramach okresowych przeglądów systemów zarządzania. Zarząd firmy voestalpine Signaling Poland Sp. z o. o. zobowiązuje pracowników wszystkich do znajomości i przestrzegania polityki voestalpine Signaling Poland Sp. z o.o.