Ochrona danych osobowych

Dla użytkowników

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest bardzo ważna dla voestalpine AG z siedzibą przy voestalpine-Strasse 1, A-4020 Linz (spółka nazywana dalej “my”) oraz jej spółek zależnych. voestalpine kieruje się stosownymi regulacjami prawnymi odnośnie ochrony danych osobowych, postępowania z nimi oraz ich poufności, w szczególności jest to: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO).

Polityka ochrony danych wyjaśnia naturę, zakres oraz cel zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobo

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest bardzo ważna dla voestalpine AG z siedzibą przy voestalpine-Strasse 1, A-4020 Linz (spółka nazywana dalej “my”) oraz jej spółek zależnych. voestalpine kieruje się stosownymi regulacjami prawnymi odnośnie ochrony danych osobowych, postępowania z nimi oraz ich poufności, w szczególności jest to: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO).

Polityka ochrony danych wyjaśnia naturę, zakres oraz cel zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony pod adresem www.tens.pl lub  http://www.voestalpine.com/signaling/pl/ i korzystania z niej.

Partnerom biznesowym voestalpine poświęcono również oddzielną ogólną politykę ochrony danych.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje związane z przedmiotem danych (osobą fizyczną), dzięki którym można ją zidentyfikować w sposób bezpośredni lub pośredni (np. imię, adres e-mail, adres IP).

Kontakt

Podczas kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu przetwarzamy przesłane nam dane osobowe (e-mail, imię, numer telefonu, numer faksu, pytanie, związane dokumenty) w celu przetworzenia zadanego pytania.

Pliki cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies, które pozwalają jej rozpoznać przeglądarkę podczas ponownej wizyty. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na danym urządzeniu. Dzięki temu strona optymalnie dopasowuje się do zainteresowań użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie plików cookies na komputerze, może on ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby decydować o ich przechowywaniu indywidualnie dla każdego przypadku. Można również wyłączyć wykorzystanie plików cookies przez przeglądarkę. Wadą tego rozwiązania jest jednak to, że nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji na stronie.

Podstawa prawna, czas przechowywania

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera a (zgoda) lub litera f (uzasadniony interes) RODO.

Przetworzone dane osobowe wykorzystywane są do analiz statystycznych oraz do celów obsługi, ochrony i optymalizacji strony (uzasadniony interes). Wszelkie inne wykorzystanie danych osobowych ma miejsce wyłącznie za zgodą użytkownika.

O ile nie określono inaczej w chwili zebrania danych osobowych (np. w deklaracji zgody), dane osobowe zostaną usunięte (lub zanonimizowane), gdy tylko ich przechowywanie nie będzie konieczne do wypełnienia celów, dla których je zbierano i nie pojawi się prawny obowiązek przechowywania danych (np. prawo podatkowe lub handlowe).

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Nie przekazujemy zebranych na naszej stronie danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania naszych obowiązków lub wymaga tego prawo.

voestalpine angażuje przetwarzających (dostawców usług) do przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie umowy serwisu IT). Przetwarzający są umownie zobowiązani do postępowania zgodnego ze stosownymi przepisami prawa ochrony danych.

Prawa użytkownika, kontakt

Ogólnie użytkownik ma prawo do dostępu, korekty, skasowania, zastrzeżenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawomocność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organów nadzorujących.

Wszelkie pytania związane z prywatnością danych oraz dochodzenia praw wymienionych powyżej należy przesyłać na adres organizacji ds. ochrony danych voestalpine pod adresem iod.sopot@voestalpine.com.

Niniejsza polityka ochrony danych będzie okresowo zmieniana.Dla partnerów biznesowych

W ciągu trwania naszych relacji biznesowych konieczne jest, byśmy chronili Państwa dane osobowe. „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które można powiązać z określoną lub możliwą do określenia osobą fizyczną (np. imiona, adresy).

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych naszych partnerów biznesowych (takich jak klienci i dostawcy) jest bardzo ważna dla voestalpine SIGANLING oraz jej spółek zależnych. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych i traktujemy ten obowiązek bardzo poważnie. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

W załączeniu znajdą Państwo podsumowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych partnerów biznesowych:

1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych , cel przetwarzania i podstawa prawna

W kontekście relacji biznesowych ze swoimi partnerami spółka voestalpine SIGNALING może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

» Komunikacja z partnerami biznesowymi dotycząca produktów, usług i projektów, np. przetwarzanie zapytań od partnerów biznesowych.

» Rozpoczęcie i przetwarzanie (wynikających z umowy) relacji biznesowych, zarządzanie nimi i utrzymywanie ich pomiędzy voestalpine SIGNALING oraz partnerem biznesowym, np. w celu przetwarzania zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, księgowość, wystawianie i zbieranie faktur, dostawy, czynności utrzymaniowe i naprawy.

» Przeprowadzanie ankiet klientów, kampanii marketingowych, loterii, konkursów oraz innych czynności i wydarzeń marketingowych.

» Utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług oraz stron, wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw i innych działań przestępczych lub czynów zabronionych, a także zapobieganie im.

» Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak zobowiązanie do przechowywania zapisów zgodnie z prawem podatkowym i handlowym) oraz polityką voestalpine SIGNALING.

» Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie umów oraz ustanawianie, egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych.

Żeby osiągnąć powyższe cele, voestalpine SIGNALING może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

» Dane kontaktów biznesowych, takie jak imię, adres pracy, numer telefonu służbowego i adres e-mail;

» Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz danych oraz agencji kredytowych;

» Inne informacje, których przetwarzanie jest konieczne w celu rozpoczęcia i przetworzenia relacji (wynikających z umowy) oraz utrzymania relacji biznesowych i zarządzania nimi, a także informacje, które podane zostaną dobrowolnie, takie jak zamówienia i ich szczegóły, pytania lub szczegóły projektu, korespondencja, inne dane dotyczące relacji biznesowych.

W celu osiągnięcia powyższych celów konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, wliczając w to wykonanie relacji umownych lub czynności przed umownych z partnerem biznesowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a (jeśli uzyskano zgodę) lub art. 6 pkt 1 lit. b lub f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), chyba że wskazano inaczej.

» przetwarzanie danych jest konieczne w celu wykonania umowy, w której stroną jest przedmiot danych lub w celu wykorzystania środków przed umownych;

» przetwarzanie danych jest konieczne w związku z uzasadnionym interesem administratora danych lub strony trzeciej;

Jeżeli wyżej wymienione dane osobowe nie zostaną dostarczone, okażą się niepełne lub spółka voestalpine SIGNALING nie będzie mogła ich zebrać, opisane cele mogą okazać się niemożliwe do osiągnięcia lub spółka nie będzie mogła przetworzyć otrzymanych zapytań. Należy zauważyć, że nie stanowi to niewykonania umownych zobowiązań zgodnie z umową.

2. Przekazywanie i ujawnianie danych

Jeżeli jest to prawnie dozwolone, spółka voestalpine SIGNALING może przekazać dane osobowe do innych spółek zgromadzonych w grupie voestalpine SIGNALING (www.voestalpine.com/signaling/pl/firma/lokalizacje/) lub przekazywać je sądom, władzom, pełnomocnikom lub innym partnerom biznesowym (np. firmom logistycznym i dostawcom w celu wykonania zamówienia).

Co więcej, spółka voestalpine SIGNALING angażuje przetwarzających (usługodawców) w celu przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie wynikającym z umowy wsparcia IT). Przetwarzający są umownie zobowiązani do działania zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza Unią Europejską („kraje trzecie”), w których stosowne prawa nie zapewniają równego stopnia ochrony danych co prawa w ojczyźnie danej jednostki. W takim przypadku zgodnie z wymogami prawnymi dane osobowe są przekazywane wyłącznie jeśli Unia Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony odnośnie do tego kraju trzeciego, jeśli uzgodniono odpowiednie środki zabezpieczające dane (np. wprowadzono standardowe klauzule umowne UE), odbiorca uczestniczy w zatwierdzonym systemie certyfikacji (np. Tarcza prywatności UE-USA), wprowadzono wiążące zasady korporacyjne zgodnie z art. 47 RODO lub w danej sytuacji występuje odstępstwo zgodnie z art. 49 RODO (np. wyraźna zgoda na propozycję przekazania danych po uprzednim poinformowaniu o możliwym ryzyku wynikającym z przekazania danych w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony i stosownych środków ochronnych). Dalsze informacje oraz kopie wprowadzonych środków można uzyskać od osoby wymienionej w pkt. 6 tego Zawiadomienia.

 3. Okres przechowywania

Dane osobowe zostaną skasowane w momencie, gdy przechowywanie ich nie jest już konieczne do osiągnięcia celów, do których je zebrano oraz jeżeli nie ma prawnego obowiązku dalszego przechowywania (np. prawo podatkowe lub handlowe), ani nie wymusza tego ustanowienie, wyegzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w chwili zebrania danych (np. deklaracja zgody).

4. Prawo dostępu do danych osobowych i ich zmiany lub usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania wyraźnie danej zgody

» Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane oraz uzyskać informacje na temat tych danych od administratora.

» Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do zmiany nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych bez zbędnej zwłoki.

» Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo do usunięcia danych osobowych.

» Zgodnie z art. 18 mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

» Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych.

» Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

» Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

» Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

W celu skutecznej reakcji na taką prośbę prosimy o skontaktowanie się z nami przez osobę wymienioną poniżej i dostarczenie nam informacji na temat Państwa tożsamości, np. wysyłając nam kopię elektroniczną dowodu tożsamości.

 5. Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy określone środki ochrony danych osobowych przez utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, fałszowaniem lub ujawnieniem, wliczając w to poniższe zabezpieczenia:

» Ograniczony dostęp do naszej siedziby (kontrola dostępu)

» Wdrożenie praw dostępu i ochrony mediów (kontrola dostępu i przekazywania)

» Zastosowanie środków ochrony sieciowej, takich jak programy antywirusowe, firewall, aktualizacje bezpieczeństwa itp. (kontrola sieci)

Wszyscy zaangażowani przez nas przetwarzający są związani naszą koncepcją bezpieczeństwa i są zobowiązani do przestrzegania podobnych lub takich samych środków ochrony.

6. Kontakt

Wszelkie pytania związane z ochroną danych i przysługujących praw należy kierować do organizacji ds. ochrony danych voestalpine: iod.sopot@voestalpine.com.

Niniejsze Ogólne zawiadomienie o ochronie danych dla partnerów biznesowych będzie z czasem aktualizowane. 

Ta strona stosuje pliki cookies   Akceptuję   więcej